تولید محتوای آموزشی

یکی از مسئولیت های اجتماعی اصلی مجموعه هپی لند تولید محتوا های آموزشی درباره انواع لباس و پوشاک و سایر حوزه های مربوطه است تا مردم بتوانند با افزایش اطلاعات خود در این زمینه، خرید آگاهانه ای را انجام دهند.