خدمات در باشگاه هپی لند

باشگاه هپی لند خدمات و امتیازات بسیاری را به اعضا ارائه می دهد که مطلع شدن (زودتر از سایرین) از محصولات جدید، جشنواره ها، حراج ها، رویداد ها و مسابقات مختلف و تخفیف های خاص و ویژه تنها بخشی از این خدمات هستند.