خرید اعتبار از طریق شادبرگ

در این بخش به شما توضیح داده می شود که چگونه می توانید با شادبرگ های خود اعتبار تهیه کنید و سپس این اعتبار را در فروشگاه های هپی لند خرج کنید.