دفتـــــر یـادبود

تصاویری از نوشته های مقامات بلند پایه داخلی و خارجی در دفتر یادبود هپی لند که در طی بازدید های آنها از مجموعه هپی لند گردآوری شده است.