اطلاعات این بخش به شما کمک خواهد کرد که بتوانید لباسی کاملا مناسب سایز بدن خود انتخاب کنید.

تیشرت پسرانه Baby

تیشرت پسرانه Newborn

۸۶ ۸۰ ۷۴
۳۵٫۵ ۳۳ ۳۰ A
۲۸ ۲۶ ۲۴٫۵ B
۲۸ ۲۶ ۲۳٫۵ C

 

 

تیشرت دخترانه Newborn

۶۸ ۶۲
۲۹ ۲۷٫۵ A
۲۴ ۲۳٫۵ B
۲۲ ۲۰٫۵ C

 

 

 

تیشرت پسرانه Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۴۵٫۵ ۴۳ ۴۰ ۳۷٫۵ A
۳۳٫۵ ۳۲ ۳۰٫۵ ۲۹ B
۳۸ ۳۵٫۵ ۳۳٫۵ ۳۱٫۵ C

 

 

 

تیشرت پسرانه Child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۵۳٫۵ ۵۱٫۵ ۴۹٫۵ ۴۷٫۵ A
۴۰ ۳۸٫۵ ۳۷ ۳۵ B
۴۵ ۴۴ ۴۲ ۴۰٫۵ C

 

 

 

 

تیشرت پسرانه Teen

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۶۶ ۶۳٫۵ ۶۱ ۵۸٫۵ ۵۶ A
۴۷ ۴۵٫۵ ۴۴ ۴۳ ۴۱٫۵ B
۶۰ ۵۸ ۵۴٫۵ ۵۱ ۴۸ C

 

 

 

 

 

تیشرت دخترانه Baby

۸۶ ۸۰ ۷۴
۳۵ ۳۳ ۳۰٫۵ A
۲۶٫۵ ۲۴٫۵ ۲۳ B
۲۸ ۲۶ ۲۳٫۵ C

 

 

تیشرت دخترانه Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۴۱٫۵ ۴۰ ۳۷٫۵ ۳۶ A
۳۲ ۳۰٫۵ ۲۸٫۵ ۲۷ B
۳۸ ۳۵٫۵ ۳۳ ۳۱ C

 

 

تیشرت دخترانه Child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۵۱٫۵ ۴۹ ۴۶٫۵ ۴۴ A
۳۶٫۵ ۳۵٫۵ ۳۴٫۵ ۳۳ B
۴۵ ۴۴ ۴۲ ۴۰٫۵ C

 

 

تیشرت دخترانه Teen

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۶۴ ۶۱٫۵ ۵۹ ۵۶٫۵ ۵۴ A
۴۴ ۴۲٫۵ ۴۱ ۳۹٫۵ ۳۸ B
۶۰ ۵۸ ۵۴٫۵ ۵۱ ۴۸ C

 

 

 

 

شلوار پسرانه (رگولار)Newborn

۶۸ ۶۲
۲۴ ۲۳ A
۳۸ ۳۵ B
۱۶٫۵ ۱۵٫۵ C

 

 

 

 

 

شلوار پسرانه ( رگولار ) Baby

۸۶ ۸۰ ۷۴
۲۷ ۲۶ ۲۵ A
۴۶٫۵ ۴۳٫۵ ۴۰٫۵ B
۱۸٫۵ ۱۸ ۱۷ C

 

 

شلوار پسرانه ( رگولار) Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۳۰٫۵ ۲۹٫۵ ۲۸٫۵ ۲۷٫۵ A
۶۴٫۵ ۶۰٫۵ ۵۶٫۵ ۵۳ B
۲۰٫۵ ۱۹٫۵ ۱۹ ۱۸ C

 

 

شلوار پسرانه ( رگولار ) Child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۳۵ ۳۴ ۳۲٫۵ ۳۱٫۵ A
۸۲ ۷۸ ۷۴ ۷۰ B
۲۳٫۵ ۲۳ ۲۲ ۲۱٫۵ C

 

 

شلوار پسرانه ( رگولار ) Teen

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵٫۵ ۳۵ A
۱۰۲ ۹۸٫۵ ۹۴ ۹۰ ۸۶ B
۲۶٫۵ ۲۶ ۲۵ ۲۴٫۵ ۲۴ C

 

 

شلوار دخترانه ( Sking)Baby

۸۶ ۸۰ ۷۴
۲۵ ۲۴٫۵ ۲۴ A
۴۵ ۴۲ ۳۹ B
۱۶ ۱۵٫۵ ۱۵ C

 

 

شلوار دخترانه ( Sking ) Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ A
۶۴ ۶۱ ۵۷ ۵۳ B
۱۸ ۱۷٫۵ ۱۷ ۱۶٫۵ C

 

 

شلوار دخترونه ( Sking ) Child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۳۲ ۳۰٫۵ ۲۹٫۵ ۲۸ A
۷۸ ۷۴ ۷۰ ۶۶ B
۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ C

 

 

شلوار دخترانه ( Sking ) Baby

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ A
۹۶ ۹۴ ۹۰ ۸۶ ۸۲ B
۲۵٫۵ ۲۵ ۲۴٫۵ ۲۳٫۵ ۲۲٫۵ C

 

 

 

 

شومیز پسرانه Newborn

۶۸ ۶۲
۳۱٫۵ ۳۰ A
۲۵٫۵ ۲۵ B
۲۲٫۵ ۲۱ C

 

 

 

 

 

شومیز پسرانه Baby

۸۶ ۸۰ ۷۴
۳۷٫۵ ۳۵ ۳۲ A
۲۹٫۵ ۲۸ ۲۶٫۵ B
۲۹ ۲۷ ۲۴٫۵ C

 

شومیز پسرانه Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۴۸ ۴۵٫۵ ۴۳ ۴۱ A
۳۶ ۳۴٫۵ ۳۳ ۳۱٫۵ B
۳۹ ۳۶٫۵ ۳۴ ۳۲٫۵ C

 

 

 

شومیز پسرانه child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۵۸ ۵۵٫۵ ۵۳ ۵۰٫۵ A
۴۳ ۴۱ ۳۹ ۳۷٫۵ B
۴۶ ۴۵ ۴۳ ۴۱ C

 

 

شومیز پسرانه Teen

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۷۰٫۵ ۶۸ ۶۵٫۵ ۶۳ ۶۰ A
۴۹ ۴۷٫۵ ۴۶ ۴۴٫۵ ۴۳ B
۶۱٫۵ ۵۸ ۵۵ ۵۲ ۴۹ C

 

 

شومیز دخترانه Newborn

۶۸ ۶۲
۳۰ ۲۷٫۵ A
۲۵ ۲۴ B
۲۳٫۵ ۲۲ C

 

 

شومیز دخترانه Baby

۸۶ ۸۰ ۷۴
۳۷٫۵ ۳۵ ۳۲٫۵ A
۲۹٫۵ ۲۸ ۲۶٫۵ B
۲۹ ۲۷ ۲۴٫۵ C

 

 

شومیز دخترانه Kid

۱۱۰ ۱۰۴ ۹۸ ۹۲
۴۵ ۴۲٫۵ ۴۰٫۵ ۳۸ A
۳۴ ۳۳ ۳۱٫۵ ۳۰٫۵ B
۳۹٫۵ ۳۷ ۳۴٫۵ ۳۳ C

 

 

شومیز دخترانه Child

۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۱۶
۵۱٫۵ ۵۰ ۴۸٫۵ ۴۷ A
۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ B
۴۷ ۴۶ ۴۴ ۴۲ C

 

 

شومیز دخترانه Teen

۱۶۴ ۱۵۸ ۱۵۲ ۱۴۶ ۱۴۰
۶۳٫۵ ۶۱ ۵۸٫۵ ۵۶ ۵۳٫۵ A
۴۳ ۴۱٫۵ ۴۰ ۳۸٫۵ ۳۷ B
۶۱ ۵۹٫۵ ۵۶ ۵۲٫۵ ۴۹٫۵ C