به ازای امتیازات و حجم خرید مشتریان عزیز به آنها شاد برگ تعلق می گیرد.
در بازه های زمانی سه ماهه یا هر فصل یک بار، میزان عملکرد مشتری با کارت امتیازی باشگاه مشتریان هپی لند سنجیده می شود و به ازای مقدار خرید مشخص، به آنها شاد برگ ارائه می شود.