شعبه امامت مشهد

آدرس:مشهد -بلوار امامت .نبش امامت ۲۴    تلفن: ۳۶۰۶۱۵۳۸ – ۰۵۱