شعبه بلوار مطهری

رشت،خیابان مطهری ،روبروی پاساژ امیر