بیرجند- خیابان غفاری – بین خیابان نسرین و نجات – جنب بانک قوامین