زاهدان – شریعتی – نرسیده میدان شهدا ( ارکیده ) – روبروی شریعتی ۱۱