شعبه ی قزوین:  آدرس: خیابان خیام وسط ، مقابل کوچه نیساران     تلفن:  ۳۳۴۴۲۷۳۷ – ۰۲۸