آدرس:  پاژمشهد – مشهد میدان جانباز ساختمان پاژ طبقه -۱   ،  تلفن:    ۳۷۰۵۷۰۱۱ – ۰۵۱