آدرس: شعبه یزد.میدان ابوذر ابتدای خیابان تیمسارفلاحی جنب بانک پارسیان ، تلفن: ۳۸۲۵۶۰۳۲