مانور آمادگی واکنش و هماهنگی بین سازمانی در شرایط اضطراری

مانور آمادگی واکنش و هماهنگی بین سازمانی در شرایط اضطراری (حریق) با حضور نیروهای عملیاتی و اجرایی و ستادی کاری از واحد HSE گروه کارخانجات هپی لند  ۹۶/۴/۱۹

 

HSE بخشی از سیستم مدیریت جامع و یکپارچه است که سازمان از طریق فرآیندهای مدیریت کنترل, پیشگیری , مهندسی مخاطرات و ریسکها بر اساس آخرین استاندارهای بین المللی و ملی و نیز روش علمی متداول در زمینه تخصص های مربوطه مدیریت میکند.

این واحد بر ارزشهای زیر تاکید دارد :

  • رعایت حقوق مردم با بهره گیری از آموزه های الهی
  • تاکید بر سلامت , به ویژه سلامت محیط زیست به عنوان حق اساسی انسانها
  • تاکید بر توسعه پایدار به منظور بهبود بخشی شاخصهای کیفیت زندگی انسانها
  • تلاش در به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب صنعت بر محیط زیست انسانها
  • تاکید بر تامین همه جانبه ایمنی برای کلیه کارکنان در محیط های صنعتی و به صفر رساندن حوادث و آسیب ها در آنها با بهره گیری از علم روز
  • تاکید بر حفظ و حراست از محیط و منابع خدادادی و پاسداری از سرمایه های ملی و حقوق نسل های آینده
  • تاکید به توسعه فرهنگ ایمنی در محیط های صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید