محصولات سرگرمی خانواده

یکی از شعار های سرزمین شاد، ایجاد و ترویج شادی در میان خانواده هاست و به همین دلیل دست به طراحی و ساخت محصولات متنوعی برای سرگرمی خانواده ها زده است تا به این شعار جنبه عمل بپوشاند.