هیات مدیره

جناب آقای احمد طاهری

مدیر عامل مجموعه کارخانجات هپی لند

مهندس حسین طاهری

مدیر تامین محصول هپی لند

مهندس سینا طاهری

مدیر توسعه و عمران

مهندس علیرضا طاهری

قائم مقام مدیریت

سرکار خانم مهندس طاهری

ریاست دفتر آلمان