کلمات کلیدی: قزاقستان

۳۱
فروردین

بازدید استاندار ژامبیل قزاقستان

بازدید استاندار ژامبیل قزاقستان و سفیر این کشور در ایران و هیأت همراه از گروه کارخانجات سرزمین شاد ۱۳۹۶٫۰۱٫۳۰