شعبه سبزه میدان

رشت .سبزه میدان .ضلع غربی .بین بانک رفاه و بانک دی  – تلفن : ۳۳۲۳۸۴۸۳ -۰۱۳  و  33221475 – 013